İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 17  Yaz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Özgür TOSUN

NO Makale Adı
1422869249 İLKEL BENLİĞİN YAKIN DÖNEM SANATINDA BIRAKTIĞI İZLER: JEAN MICHEL BASQUIAT

Sanat ve sanat nesnesinin “ne” liği, kültür tarihi boyunca sorgulanmış, tezler- antitezleri doğurmuştur. Özünde bu çalışma, ilkel/duygucu/romantik olan sanatla, matematiksel, akılcı olan sanat çatışmasını ve/veya etkileşimini karşılaştırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Primitif ve ifadeci sanatın, günümüz sanat algısına yönelik etkisi, Basquiat ve yeni dışavurumculuk akımı örneğinden yola çıkılarak incelenmektedir. Sanatın kültürel ve genetik mirası, sanat nesnesi üretme gereksiniminin içgüdüsel kökenleri üzerinden, ifadeci sanatın günümüzdeki gerekliliği sorularına cevap aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kaya Resimleri, İlkel Sanat, Primitivizm, Petroglif, Yeni Dışavurumculuk, Jean Michel Basquiat