İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevgül TÜRKMENOĞLU

NO Makale Adı
1438012175 YALNIZIZ ROMANINDA HEDONİST BİR TİP: BESİM

Peyami Safa’nın Yalnızız romanı tezli bir eserdir. Romanda, ruh madde çatışması işlenir. Peyami Safa’nın spiritüalizmi benimsemiş bir yazar olduğu bilinmektedir. Safa, bu romanında ruh madde çatışmasında ruhçuluğu yüceltir, maddenin değersizliğini vurgular. Eserde ruhçuluğu Samim karakteri temsil eder. Samim, romanın maneviyata önem veren kahramanıdır. Samim’in karşısında maddeciliği savunan hedonist bir tip olarak Besim karakteri yer alır. Besim, hayatını tamamen zevklerinin emrine adamış bir tip olarak dikkat çeker. Bütün vaktini yeme içme ve kitap okumayla geçirir. Ahlaki bir kaygısı ve kutsal değerleri yoktur. Hayatın hiçbir ahlaki ve vicdani endişe taşınmadan yaşanması gerektiğini düşünür. İnsana üzüntü veren bütün duygulardan uzaklaşır. En zor zamanlarda bile neşesinden bir şey kaybetmez. Bu özellikleri Besim’i romanın en dikkat çekici kişisi olarak öne çıkarır. Hedonist tip, Türk romanında çok rastlanmayan bir tiptir. Romanda Besim’in hedonistliği üzerinden bu tipin yazar tarafından nasıl ele alındığı üzerinde durulacak ve hedonizm kavramına yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Peyami Safa, roman, hedonizm, tüketim.