İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hikmet ŞAHİN

NO Makale Adı
1443517369 JAPONİZMİN EMPRESYONİST SANAT AKIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Uzun yıllar Batı’ya kapalı olan Japon kültürü ve sanatı, kapılarını 1850’li yıllarda tüm dünyaya açmış; ticaret yoluyla yayılan Japon kültürü ve sanatı özellikle Avrupa’da bir ‘moda’ haline dönüşmüştür. Batılı tüccarlar yoluyla edinilen Japon egzotik ürünler dönemin bazı sanatçıları tarafından yoğun ilgiyle karşılanmış; gelişmekte olan modernist akımlara esin kaynağı olmuştur. 19. yüzyılda özellikle Japon baskı ustalarının yapmış olduğu “estamp” adı verilen baskı resimleri Avrupalı dönem sanatçıları tarafından toplanmış; koleksiyonları yapılmıştır. Japon baskı resimlerinin incelenmesi Avrupa modern sanat anlayışına yeni bakış açıları getirmiş; sanatçılar bu resimlerden edindikleri izlenimler ışığında yeni sanat arayışlarının oluşmasına zemin hazırlamışlardır.
Oluşan bu zemin bağlamında çalışmanın amacı Batı sanatı tarihinde önemli bir yer tutan Empresyonist sanat anlayışının beslendiği kaynaklardan biri olan Japon kültür ve sanatı hakkında bilgi vermek; Empresyonist veya Post-Empresyonist eserler ve etkileşimde bulunduğu Japon sanatıyla arasındaki bağları incelemektir.
Japon sanatı sadece Empresyonist sanat akımlarını etkilememiş; Art Nouveau, Ekspresyonizm, Fovizm, Kübizm gibi akımlara da esin kaynağı olmuştur. Ancak; çalışmanın kapsamı 19. yüzyıl Empresyonist akım ve sanatçılarıyla ilgili olarak sınırlandırılmış; konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler bilinen Empresyonist sanatçı ve eserleri üzerine yoğunlaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Japonizm, Empresyonizm, Empresyonist Sanatçılar.