İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selçuk ULUTAŞ, Ümit GÜVENDİ ULUTAŞ

NO Makale Adı
1443553925 SOSYAL MEDYA VE GÖRSEL KÜLTÜR İLİŞKİSİ EKSENİNDE "MY SHOES" KISA FİLMİNİN ESTETİK ÇÖZÜMLEMESİ

Genelde görsel medyanın özelde ise sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşan görsel ürünlerin çağımız insanın düşünme, algılama, yorumlama ve görme biçimleri üzerine etkilerinin oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Son yıllarda çekilen kısa filmlerin sosyal medya üzerinden yayılması ise bahsi geçen etkiyi başka bir boyuta taşımaktadır. Bu etki özneler üzerinde kimi zaman rasyonel boyutta ortaya çıkarken kimi zamanlarda ise insanların duygu dünyası üzerinde meydana gelmekte ve irrasyonel bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma incelediği örnek film ile sosyal medyada yaygınlaşan estetik bir fenomenin var oluşunu incelemekte ve üretim aşamasında yaşanan süreçler ile ortaya çıkan ürünün estetik boyutlarını ele almaktadır. Araştırmanın amacı bir estetik fenomen üretilirken, üreticinin düşünce dünyası ve bakış açısının nasıl bir gerçeklik yarattığı ve eserin bu bağlamda alımlayıcının biliş düzeylerine ve dolayısıyla duygularına nasıl hitap ettiğinin ortaya konulmasıdır.

Anahtar kelimeler: Estetik, Kısa Film, İmge, Biliş Düzeyleri, İrrasyonel İdeoloji, Duygu, Estetik Objektivasyon.