İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin PARLAK

NO Makale Adı
1452272038 RUSÇADAKİ HAREKET FİİLLERİNİN ANA DİLİ TÜRKÇE OLAN SINIFLARDA ÖĞRETİLMESİNİN SORUNLARI, PRENSİPLERİ VE YÖNTEMLERİ

Günümüzde bir bireyin yabancı dile hâkim olması, onun hâkim olduğu yabancı dil sayesinde hem kültürel açıdan gelişmesine, hem de değişik faaliyet alanlarında başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Yabancı dil, aynı zamanda toplumların kültürleriyle tanışma, kültürel değerlerini öğrenme ve anlama konusunda önemli bir araç olarak iletişim ve ilişkileri sağlar.
Hangi dilde olursa olsun hareket fiilleri kullanım açısından en sık kullanılan kelimelerdir. Bireyler arasında iletişim esnasında önemli bir yeri olan hareket fiillerinin yer almadığı yazılı ve sözlü bir metne veya diyaloga az rastlanır. Hareket fiillerinin Rus Dili gramerinde hem işlevsellik ve yaygınlık, hem de gramer kategorisi olarak önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Türkçede tek kelimeyle ifade edile bilinen “gitmek, gelmek, götürmek ve getirmek” gibi hareketlerin Rusçada kullanılan araç, konum, süreç gibi etkenlerin de anlamsal etkisiyle farklı kelimelerle ifade olunması durumu ilk bakışta hareket fiillerinin öğrenimini zor ve karmaşık göstermektedir. Bu anlamda ana dili Türkçe olan sınıflarda Rusça’daki hareket fiillerini öğretmede bazı zorluklar yaşanmaktadır.
Türkiye’de üniversitelerde, liselerde veya çeşitli dil öğretim merkezlerinde Rus Dilindeki hareket fiillerinin öğretimi esnasında karşılaşılan bu zorluğun giderilmesi gerekir. Bunun için üçüncü bir dil devreye girmeksizin anlatım, kelimelerin karşılığı bulunmaksızın cümle içerisindeki anlama göre aktarım ve araç, konum ve süreç gibi etkenlere istinat eden çeşitli hareket fillerinin kullanma becerisini öğrencilere kazandırılmalıdır. Bunun için yazılı, sözlü ve görsel materyallerinin hazırlanma zarureti meydana gelmiştir. Bu yüzden özellikle hareket fiillerinin anlamlarının ayrıntılı anlatılması, örnekler üzerinde açıklanması, ek olarak görsel materyallerin hazırlanması ve derslerde aktif olarak kullanılması, konuya hâkimiyeti ve hareket fillerinin doğru kullanımını sağlayacaktır.
Bu makalede; ana dili Türkçe olan öğrencilere Rusçadaki hareket fiillerinin öğretilmesi esnasında dikkate alınması gereken yöntem ve materyalleri, öğrencilerin ana dil gramer yapılarını da göz önünde bulundurarak eğitim materyali hazırlanmasında izlenecek prensipler ve metotlardan bahsedilmek amaçlanmıştır..
Anahtar kelimeler: Rusçada hareket fiilleri, ana dil, gramer becerileri, görsel materyal.