İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sevcan İLERİ, Nalan YİĞİT

NO Makale Adı
1453984839 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SES KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE SES HİJYENİ VE SES HASTALIKLARI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ

Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının ses kullanım alışkanlıkları ile ses hijyeni ve ses hastalıkları hakkında bilgi düzeylerini incelemeye yönelik yapılmıştır. Tarama modeli ile yapılan bu araştırmada konuyla ilgili alan yazına ve uzman görüşlerine başvurularak, araştırmanın amacına uygun bir veri toplama aracı olarak hazırlanan anket,10 farklı üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2013-2014 öğretim yılında 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 150’si kadın, 99’u erkek toplam 249 müzik öğretmeni adayına uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilerin SPSS 21.0 paket programı ile istatistiki analizi sonucunda müzik öğretmeni adaylarının ses kullanım alışkanlıkları açışından risk taşıdıkları, ses hijyenlerine yeterince özen göstermedikleri, ses hastalıkları ve ses mekanizmasına zarar veren davranışları bilme düzeyleri ortalamanın üzerinde olmasına rağmen bu bilgileri günlük hayatta yeterli düzeyde uygulamadıkları ve ses problemlerinin hayatları üzerinde olumsuz etkilerinin yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Adayları, Ses Kullanım Alışkanlıkları, Ses Hijyeni, Ses Hastalıkları, Bilgi Düzeyi.