İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Asuman AYPEK ARSLAN

NO Makale Adı
1458045265 SANAT EĞİTİMİNDE TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIM

İçinde bulunduğumuz toplumsal ve kültürel koşullar, toplumlararası sanatsal ve estetik üretimleri zamanla yakınlaştırmakta ya da karşılaştırma ortamlarına dahil etmektedir. Bu yakınlaşmalar ve karşılaştırmalar içinde çok kültürlülük ve toplumsal farklılıklar kültürel ve estetik deneyimlerin paylaşılması açısından önemlidir. Yaşamın öznesi olan bireylerin olaylarla ilgili birbirlerinden farklı dönüşüm ve devinim halinde olan düşünce, duygu ve algı dünyaları ile bunların doğrultusunda gerçekleşen sanatsal üretimlere ve farklı sosyo-kültürel değerlere sahip olmaları sanatı anlama çabalarını, etkilemektedir. Toplumsal olayların oluşturucusu ve dönüştürücüsü olan bireyleri anlama çabası toplumsal olayların betimlenmesine ve bunun içinde bireylerin çok kültürlülük içinde karmaşık ilişkiler ağında sanatsal yaratım ve estetik kaygılarının var olmasına olanak tanımaktadır.
Günümüzde sanat eğitiminin niteliği katılım ve etkileşim özelliklerine, sahip olunan alt kültüre, bireylerin demografik özelliklerine ve yeteneklerine, kurumsal amaçlara, ihtiyaç oluştuğunda değişebilme- dönüşebilme kabiliyetine göre farklılaşmaktadır. Sanat eğitiminin bireysel olması yanında sosyal bağlamından kaynaklanan unsurlarını görmek, çok kültürlülük ortamı içinde yarattığı estetik algıyı anlayabilmek gerekir. Araştırmada toplumların karmaşık ilişkiler ağını oluşturan çok kültürlülük ve sonucunda meydana gelen sanat üretimi, eğitimi olgularının kozmik ilişkisi ele alınmıştır. Araştırma verileri tarama yolu ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eğitimi, Transkültürel Yaklaşım, Çok Kültürlülük.