İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Nuri PARMAKSIZ

NO Makale Adı
1473320567 XVI. YÜZYILA AİT BİR GÜFTE MECMÛASI İNCELEMESİ: Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi No: 127-128

Güfte mecmûaları, Türk Mûsikîsinde üstlendikleri görevler hasebiyle büyük bir öneme hâizdirler. Mûsikî icrâcıları, nağmelerini ezberlerinde tuttukları eserlerin her birinin makamını, usulünü, bestekârını ve bilhassa kısa veya uzun şiirlerden oluşan güftelerini hatırlamakta mecmûalardan yardım almışlardır.Günümüzde ise bu mecmûalar, muhteviyatlarında kayıtlı olan mûsikî eserleri, makamları, bestekârları, biçimleri, usulleri sayesinde âdeta araştırmacılara Türk Mûsikîsi’nin yüzyıllar içerisinde ne gibi değişiklikler gösterdiğini anlatmaktadırlar.Bu çalışmada Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi Ouseley El Yazmaları Bölümü 127 - 128 numarada bulunan XVI. yüzyıla ait güfte mecmûası incelenmiştir. Sistematik müzikoloji yöntemi ve tarih metodolojisi ile incelenen bu mecmûadan elde edilen bulguların Türk Mûsikîsi tarihine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: XVI. yüzyıl, Türk Mûsikîsi, güfte mecmûası, Bodleian Kütüphanesi