İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin DEDE

NO Makale Adı
1475474833 ÖĞRENCİLERİN SANATA KARŞI BAKIŞ AÇILARINI ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin sanata karşı tutumlarını ortaya koyabilecek bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada kaynak taraması yapılmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilen tutum maddeleri uzman görüşleri alınarak önce deneme ölçeği hazırlanmıştır. Deneme ölçeğinde 3 olumsuz 30 olumlu ifadeden oluşan 33 madde yer almıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara Çankaya ilçesinde bulunan Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu’nda ve Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 11-18 yaş aralığındaki 214 kız ve 186 erkek (toplam 400) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilen Sanata Karşı Tutum Ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 52,410’unu açıklayan 4 faktör elde edilmiş ve 12 madde ölçekten çıkarılmıştır. Doğrulayıcı faktör analiziyle 4 faktörlü yapı sınanmış ve sınanan modelin iyi uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach's Alpha iç tutarlılık katsayısına bakılmış ve madde analizi yapılmıştır. Ölçme aracının Cronbach's Alpha katsayısı 0.894 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, 21 maddelik Sanata Karşı Tutum Ölçeğinin eğitim kurumlarında öğrenciler için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Tutum, Ölçek Geliştirme