İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine KOCA, Gözde DAĞLAR

NO Makale Adı
1479833204 POLİTİK OLAYLARIN KADIN MODASINA TEMATİK YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

1900-1910 yılları arasında yaşanan politik olayların oluşturduğu trendler ve kadın modasına tematik yansımalarının incelenmesinin amaçlandığı bu nitel araştırmada; etki alanı güçlü olarak görülen üç politik olay araştırma kapsamına alınarak, doküman inceleme yöntemi ile incelenmiştir. 1900 Boxer Ayaklanması, 1905 Japon –Rus Savaşı ve 1905- Rus Devrimi ile ilgili kaynaklar ve döneme ait kadın modası görselleri sistematik biçimde analiz edilerek, birbirine benzeyen veriler bir kavram ve tema altında toplanmıştır. Politik olayların kadın modasına yansımaları; siluet, renk, aksesuar ve kullanılan malzeme olmak üzere 4 alt temada incelenmiştir. Elde edilen veriler görsellerle desteklenerek, her olaya ait tablolarda sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; politik olayların moda trendleri üzerinde kısa veya uzun dönemde (makro ve mikro) belirlenmiş alt temalarda etki gösterdiği ve dönem trendlerinin oluşmasında önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Moda, trend, tema, kadın, politik olay.