İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ, Cansu ÇELEBİ EROL, Elif KARAASLAN

NO Makale Adı
1481531391 6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN HAZIRLANAN ÇOCUKLARLA RESSAMLAR ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

Bu araştırmanın temel amacı; okulöncesi eğitime devam eden 6 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan “Çocuklarla Ressamlar Öğretim Programı” kapsamında verilecek sanat eğitimi ile, çocukların resme ve ressamlara yönelik algılarındaki değişim ve gelişimleri incelemektir. Araştırmada, deneme modellerinden “Tek grup ön test-son test kontrol grupsuz deney deseni” kullanılmıştır. Çalışma grubu, İzmir ilinde özel bir okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 6 yaşındaki, 10’u kız 6’sı erkek toplam 16 öğrenciden oluşmuştur. Çocukların yaş ortalaması X = 64,24 aydır. Araştırmada, Aralık-Şubat ayları arasında toplam 12 hafta süresince çocuklara belli başlı sanat akımlarının önde gelen ressamlarına ait eserler gösterilerek eserin yapılış şekliyle ilgili bilgi verilmiş ve uygulama çalışmaları yaptırılmıştır. Araştırmada ressamların eserleri gösterilerek, çocuğun sanat eserlerini incelemesi, ressamları tanıması ve resim yaparken çeşitli yaklaşımlara sahip olabileceğini fark etmesi amaçlanmıştır. Uygulamalar sonucunda ortaya çıkan resimler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda “Çocuklarla Ressamlar Öğretim Programı”nın, çocukların resme ve ressamlara yönelik algılarında bir değişme ve gelişme sağlamada etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, sanat eğitimi, okulöncesi eğitim, öğretim programı.