İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İrem SABANUÇ GÖNÜL, Yeşim BAĞRIŞEN

NO Makale Adı
1481734233 20.YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE GİYİM TASARIMINDA DENEYSEL YAKLAŞIMLAR

Giyim tasarımının tarihsel sürecinde yeniye/farklı olana ulaşma konusundaki arayışlar her zaman varlık göstermiştir. Ancak 20. Yüzyıldan itibaren, işlevselliğin yanı sıra sanatsal anlatım dilinin de önem kazanmasıyla, bu alandaki arayışların değişimi dikkat çekici boyuta ulaşmıştır. ‘Yeni’nin sorgulandığı, alışılmış anlatım biçimlerinin dışına çıkan çağdaş bir tasarım anlayışı hakim olmaya başlamıştır. 20.yüzyıl öncesinde yenilik olarak kabul edilen etkiler başkalaşmaktadır.
Giyim tasarımında yenilikçi arayışta, sanatsal hareketlerin ve teknolojik gelişmelerinin etkisiyle 20.yy.da görülmeye başlayan deneysel hareketler 21.yy.da gelişerek, giyim tasarımında deneyselliğin bir arayış olmaktan çok anlatım biçimi olarak şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bu gelişmeler sanat ve giyim tasarımı ilişkisine farklı bir boyut getirmiştir.

Makalede, günümüz giyim tasarımındaki deneysel yaklaşımın, hacimsel/heykelsi etkilerin ve yenilikçi malzeme arayışlarının tarihsel gelişimine, önemli görülen örnekler üzerinden değinilmiştir. Çalışma, giysinin bir sanat nesnesi olarak varlık gösterdiği çağdaş giyim tasarımının gelişim sürecine dair değerlendirmeleri içermektedir.

Anahtar sözcükler: Deneysel, giyim tasarımı, giysi, hacim, sanat, tasarım