İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ruhan GÜL

NO Makale Adı
1488594814 RUS VE TÜRK DİLİNDE KULLANILAN KISALTMALARIN TARİHİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu çalışmada, kelime türetme yöntemleri içerisinde en yenisi olmasına rağmen, geçtiğimiz yüzyılın başı itibariyle kullanımı oldukça artan kısaltmaların, Rus ve Türk dillerinde ortaya çıkışı ve yayılma süreci incelenmektedir. Günümüzde Rusça ve Türkçenin söz varlığı içerisindeki yeri tartışılmaz olan kısaltmaların geçmişte hangi neden ve amaçla ortaya çıktığı, dilde yaygın kullanımına etki eden unsurlardan söz edilmektedir. Elde edilen veriler ışığında bugün kullanılan kısaltma türlerinin geçmişte de “dilde az çaba yasası”nın bir ürünü olduğu, Rusça ve Türkçede XX. yüzyılın başlarından itibaren sayısının hızlı bir şekilde çoğalmasının ise, Rus ve Türk halklarının bu dönemde yaşam biçimlerindeki köklü değişimin bir sonucu (savaşlar, devrimler, bilim ve teknikte yenilikler, uluslararası ve sosyo-kültürel ilişkiler) olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kısaltmalar, kısaltma tarihi, Rusça, Türkçe.