İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif KARAASLAN, Merve GÜVEN, Cansu ÇELEBİ EROL

NO Makale Adı
1488802973 ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESMİNDE ULUSAL KİMLİK ANLAYIŞI VE BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

Ulusal kimlik, sosyal ve siyasal açıdan olduğu kadar sanatsal ve kültürel anlamda da sıklıkla tartışılan konulardan biri olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin kültür sanat politikası; Türk sanatına hem çağdaş hem de ulusal bir kimlik kazandırma, geliştirilen sanat eğitimi programları ile milli sanat düşünü gerçekleştirme ve halkın sanat yoluyla gelişmesini sağlama temelleri üzerine oturtulmuştur. Bu anlayıştan hareketle Devlet Resim Heykel Müzesi faaliyete geçirilmiş, Gazi Eğitim Enstitüsü, Köy Enstitüleri ve Halkevleri kurulmuş, akabinde düzenlenen Yurt Gezileri ile ulus bilinci sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. Kimlik tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı 1940’lı yıllarda ortaya çıkan Yeniler Grubu ile ulusallık konusuna yeni bir bakış açısı getirilmiş, Anadolu bozkırı ve insanı toplumcu gerçekçi bir dille resme aktarılmıştır. Ardından Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencileri tarafından oluşturulan Onlar Grubu ile kökü geleneksel el sanatlarımıza dayanan ulusal temelli evrensel bir sanat anlayışı benimsemiştir. Anadolu’nun el sanatlarına ait motifleri batı resim tekniği ile yeniden yorumlayan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun çağdaş Türk resim tarihinde ulusal kimlik konusunda kilit isimlerden biri olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada, Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte yoğunlaşan ulusal kimlik arayışına yönelik tarihsel sürecin ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu sürece katkısının ortaya konması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet dönemi, Türk resmi, ulusal kimlik, Bedri Rahmi Eyüboğlu.