İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gökalp PARASIZ, Ozan GÜLÜM

NO Makale Adı
1490273195 ÖĞRENCİLERİN HAFTALIK KEMAN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Öğrencilerin haftalık keman çalışma alışkanlıklarının incelenmesi isimli araştırmanın amacı öğrencilerin haftalık çalışma alışkanlıklarını çalışma öncesi hazırlık, çalım teknikleri, müzikalite gibi değişkenler çerçevesinde incelemek ve var olan eksiklikleri tespit etmektir. Araştırma nitel bir çalışma olup, veri toplama aracı olarak gözlem tekniği kullanılmıştır. Bir hafta süresince günlük çalışma alışkanlıklarının tespiti için bu öğrencilerin video kayıtları serbest çalışma saatleri içerisinde alınmıştır. Günlük alınan video kayıtları uzman değerlendirme formu aracılığı ile alan uzmanları tarafından değerlendirilmiştir. 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 sınıf düzeyi davranış farklılıkları Mann-Withney U testi anlamlılık düzeyine bakıldığında sınıf arttıkça davranışların gerçekleştirilmesinde olumlu yönde anlamlı farkların oluştuğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte tüm sınıflarda sınıf düzeyi davranış farklılıkları çerçevesinde, 20 davranışın tam anlamıyla gerçekleştirilemediği ve çalışma alışkanlıklarının dört sınıf düzeyinde tam anlamıyla yapılamadığı sonucuna varılmıştır. Keman eğitiminde bireysel çalışma alışkanlıklarının ayrıntılı bir şekilde planlanması ve geliştirilmesi, öğrencilerin teknik açıdan gelişmesini ve çalgısında ilerlemesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Keman Eğitimi, Planlı Çalışma, Çalışma Alışkanlıkları