İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nihat Sezer SABAHAT

NO Makale Adı
1491323959 TÜRKİYE’DE ANIT HEYKELİN TEMSİL VE KİMLİK SORUNU

Kamusal alanlardaki varlığı ile geniş kitlelerle buluşan anıtlar ve meydanlar, temsil ettikleri iktidar gücünün bir temsil aracı olmanın yanı sıra topluma verilmek istenilen mesajlarında aracısı olmuşlardır. Sanat yapıtları geçmiş –gelecek ilişkisinin kurulması, toplumsal ortak değerlerin inşası ve geleceğe aktarılmasında medeniyetler için vazgeçilmez bir araç olmuştur. Bu bağlamda anıtlardan ve anıt heykellerden yararlanma geleneği çok eskiye dayanmaktadır. Araştırmada Cumhuriyet Dönemi anıt heykellerinin biçim, içerik ve sembolik açıdan kamusal alandaki etkilerinin yanı sıra Cumhuriyet Dönemi anıtlarının meydanlarla olan ilişkileri, resmi ve gayri resmi ideolojiler üzerindeki etkileri birkaç örnek özelinde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anıt heykel, kamusal alan, temsiliyet,