İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem Demirci KATIRANCI, Abdülmecit ADAM

NO Makale Adı
1498804289 RÜÇHAN KEÇECİ VE HEYKELDE ATIK METAL MALZEME KULLANIMI

İnsanoğlunda olduğu gibi sanatta da değişim sürekli ve sonsuzdur. Bu tavır dönemler içinde farklılıklar gösterse de yaşanan dönemin kültürünü tanımlamaktadır. Sanatsal ürünler farklı dönemler içinde yaşanan değişimlerle beraber ve yaratıcı zekâ sayesinde nesnelerle etkileşime girerek kendilerini güncelleştirirler. Ortaya çıkan ürün önceki ile tıpa tıp aynı özellikleri barındırmasa da sanat eserleri de birbirlerine ve etkileşimde bulundukları kişi, olay, zaman ya da mekâna göndermelerde bulunabilirler. İnsanoğlu Sanayi Devriminden sonra sürekli ve büyük bir değişim yaşamıştır, sanatçının elinden çıkan sanatsal ürünlerdeki değişim de önceki dönemlere göre daha belirgindir. Örneğin, kültürel aktarım görevinde başrolde görünen sanatçının yanı sıra sanayi ve teknoloji de önemli roller üstlenmişlerdir. Sanatı kültürün bir taşıyıcısı olarak tanımlayan sanatçı Rüçhan Keçeci, atık metal ürünlerden oluşturduğu sanat eserlerinin kültürel aktarma görevi üstlendiğini ifade etmiştir. Teknoloji yardımıyla atık metal malzeme kullanan Keçeci,eserleri geçmişle geleceği bir araya getirmekte, izleyicinin belleğinde yaşanmış olan kültürü güncelleştirmeye çalışmaktadır. Bu araştırma, heykel sanatçısı Rüçhan Keçeci tarafından atık metal malzemelerden oluşturulan heykellerini, atık metal malzemelerin tercih edilme sebeplerini, konu tercihinde sanatçıyı etkileyen etmenleri ve sanatçının heykellerini sergileme biçimlerini belirleyen nitel bir araştırmadır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan açık uçlu yarı yapılandırılmış sorulara sanatçının verdiği yanıtlardan elde edilmiş ve betimsel analiz ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Rüçhan Keçeci’nin, kişisel fikirlerini sanatsal bir çerçeve içinde yorumladığı, yaşama dair hayat felsefesini de eserlerine yansıtmaya çalıştığı ve figürlerindeki statik duruşu insancıl tavrıyla maskelediği belirlenmiştir. Ayrıca, Keçeci’nin atık metal malzeme kullanarak oluşturduğu heykellerinde Türk Kültürünün ve Türkiye’de yaşayan insanların hayata bakış açılarının simgeler aracılığı ile anlatılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Sanatçının hayata dair eleştirel söylemleri gibi eserleri de bu durumu anlatır niteliktedir.

Anahtar Kelimeler:Rüçhan Keçeci, metal heykel, atık malzeme