İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İbrahim Gökhan CEYLAN, Hatice BAHATTİN CEYLAN,Özlem MANSUROĞLU

NO Makale Adı
1502108575 TASARIM DERSİ ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN RENK BİLGİSİ ve RENGİN İLETİŞİMDEKİ ROLÜ HAKKINDAKİ FARKINDALIĞININ ÖLÇÜLMESİ

Bu çalışma içerisinde, grafik tasarımla ilgili en az bir ders almış farklı disiplinlerdeki öğrencilerin renk bilgisi ve rengin iletişimdeki rolü hakkındaki farkındalıkları irdelenmiştir. Tasarımın hedefe ulaşmasında rengin büyük görev üstlendiği bilinmektedir. Rengin tek başına dahi insanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkisi vardır. Bu nedenle renklerin, tasarımların mesajlarının izleyiciye ulaşmasında ve insanların tercihlerinde etkili olduğu bilinmektedir. Renk, tasarım mesajının hedef kitleye doğru iletilmesine ve izleyicinin tercihlerinin etkilenmesine yardımcı olmaktadır. Renkler gerek bilinçaltı gerek kültürel aktarım gerekse de yaşam tecrübelerinden kazanılan edinimler doğrultusunda bireyleri hem zihinsel hem de duygusal anlamda etkilemektedir. Dolayısıyla renkler, hedef kitlenin satın alma karar süreçlerinin en önemli unsurlarından biri olan tutum oluşturma ve ardından harekete geçirme aşamalarının gerçekleştirilmesinde etkin bir role sahiptir. Renkler yüklenen anlamlar itibarıyla kültürden kültüre farklılık gösterse de iletişimde etkin bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada elde edilen bilgiler ışığında tasarım dersi alan farklı disiplinlerdeki öğrencilerin renk bilgisi konusunda yanlış ve eksik bilgiye sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcılar, rengin iletişimdeki rolü hakkında fikir sahibi olsalar da, renk bilgisi konusunda yetersiz bilgiye sahip olmaları nedeniyle, hedef kitle ile doğru iletişim kuramayacakları varsayılmaktadır. Bu araştırma, tasarım dersi almış olan öğrencilerin, eksik ve hatalı bilgilerini tespite yönelik hazırlanmış olup, konu hakkındaki farkındalıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Renk, İletişim, Hedef Kitle, Tasarım Eğitimi