İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 36  Güz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem ÖZÇAKI

NO Makale Adı
1502192533 KENTSEL DÖNÜŞÜM OLGUSUNU KARİKATÜRİZE ETMEK

Günümüzde üretim biçimindeki değişim ve yer değiştirme sonucu, kentler finans ve hizmet sektörü ile gelişim göstermektedir. Kentlerde bu sektörlerde çalışanlar için yaşam alanları yaratılmaktadır. Küresel ölçekte etkinlikler gerçekleşmektedir. Otel, rezidans, alışveriş merkezi, yüksek katlı ofis yapıları, ulaşım yapıları inşa edilmektedir. Sahip oldukları tarihi, kültürel ve turistik özellikleri bağlamında ön plana çıkmaktadırlar. Bu süreçte kentlerin çehresi değişmekte, yeni bir imaj ve kimlik kazanmaktadırlar.Küreselleşme şeklinde ifade edilen sürecin kentteki etkileri dönüşüm projeleri bağlamında görünür olmaktadır. Projelerin, çöküntü bölgesi şeklinde ifade edilen yerlerdeki yapıları nitelikli hale getirmek, insanların yaşam koşullarını iyileştirmek, fiziksel ve sosyal dokuda iyileşme sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak gibi vaatleri vardır. Tek yapı, mahalle ve kent şeklinde farklı ölçeklerde, etki alanına sahip olarak gerçekleştirilirler. Uygulamalar yaşam çevrelerini değiştirdikleri ve yaşam biçimlerinde radikal değişiklere neden oldukları için tartışmalara ve eleştirilere de neden olurlar. Yaşanan süreç mimarlık ve şehirciliğin konusu olmanın ötesindedir. Görüşler akademik ve siyasal ortamın yanı sıra medyaya yansımaktadır. Gazete, dergi, internet gibi gündelik hayata dair iletişim araçları sayesinde, farklı coğrafyalardan insanların katılımı ile süreç ve uygulamalar değerlendirilmektedir. Karikatürlerde de yaşanan bu süreci irdelemenin aracıdır. Karikatürlerin temelinde mizah duygusu olduğundan, kişileri rahatsız etmeden kendi söylemlerini ortaya koyarlar.Metin üç kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde kentsel dönüşümün amaçları, uygulamaları ve aktörleri aktarılmaktadır. İkinci bölümde kentsel dönüşüm uygulamalarına muhalefet edenlerin eleştirdikleri konular incelenmektedir. Üçüncü bölümde karikatürlerde kentsel dönüşüm olgusunun ele alınış biçimi üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Söylem, Karikatür, Mizah