İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 8, Sayı 60  Ağustos 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Metin KUŞ

NO Makale Adı
1566145469 POSTMODERN SANAT VE GÜNÜMÜZ

Sanatta Postmodernizm kavramı 1970 yılından sonra oluşturulan kapsamlı bir sanatsal üretim kategorisini ifade eder. Kendisinden önceki “modern sanatın” hedeflediği idealleri ve estetiği reddetmesi en belirgin özelliğidir. Postmodernizmin tüm tanımlarında olduğu gibi, postmodernist sanat, modern sanat anlayışına bir karşı çıkış olarak tanımlanır. Modern sanatın önemli bir prensibi, geleneksel olan her şeyin reddedilmesi, yere ve zamana göre değişmeyen özelliklerin merkeze oturtulduğu bir yaklaşımı ve arayışı esas almasıdır. Modern sanatın, postmodern sanat tarafından reddedilen değerlerden biri de “sanat” ın popüler olandan ayrılmış ve yüceltilmiş olması gereken, özel bir şey olduğu fikridir. Bu karşı çıkışın ardından bir dizi yeni gelişmeyle çakışan postmodernizm; dekonstrüksiyon, bilgisayar destekli sanatsal üretimler, yeni medya ve kavramsal sanat gibi çeşitli sanat türlerinin de dâhil olduğu yeni sanat biçimleriyle neredeyse yarım yüzyıl süren sanatsal deneyime yol açtı. Postmodernist sanatçılar bu yeni formları kullanarak uygulama ve sanat tanımı kapsama alanını genişleterek neredeyse “her şey olur” noktasına getirdiler. Postmodern sanat, günümüz dünyasında, pek çok yeni tutum ve yeni davranış tarzı ortaya koyan daha geniş bir teknolojik, politik ve sosyal değişim akımının bir parçasıdır. İnternetin, sanatsal imgenin temini ve dağıtımı ile uygulamalı sanat ve tasarımın yaratılması üzerindeki tam etkisi henüz hissedilmedi. Ancak, müzik endüstrisinde hali hazırda oluşturduğu dönüşüm, plastik sanatlar alanında da alışılagelmiş kabulleri ve yerleşik görünen değerleri kalıcı şekilde değişikliklere uğratacağının habercisidir. ”Bütün değerlerin yeniden değerlendirilmesi” olarak da ifade edilebilen bu yaklaşım sanat alanındaki yansımaları ve süregelen modern alışkanlıklarla iç içeliği ve çelişkileri ile varoluşunu sürdürmektedir. Bu çalışmada günümüz sanatının çeşitliliği ve çok boyutluluğunu kavrayabilmek ve modern sanatın göreceli olarak kolay tanımlanabilir kavramlarına karşın postmodernin çoğunlukla mevcut kavramlara karşı olma durumuyla tanımlanabilirliği ile ilgili argümanlarla plastik sanatların “postmodern durumu” inceleniyor.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Sanat, Postmodern resim